ఛార్లెట్ లో ‘నాటా’ కుటుంబ సంబరాలు

ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సమితి (నాటా) ఆధ్వర్యంలో ఫిబ్రవరి 8వ తేదీన ఛార్లెట్‌లో ఏర్పాటు చేసిన నాటా కుటుంబ సంబరాలు కార్యక్రమానికి మంచి స్పందన వచ్చింది. నాటా

Read more