ఆదాయం మూరెడు, వ్యయం బారెడు

శక్తికి మించిన సహకారం కానీ, సహా యం కానీ చివరకు కార్యక్రమాలు చేయడం అంత మంచిది కాదంటారు. మోయలేని భారం తలకెత్తుకుంటే అసలుకే మోసం వచ్చే విషయం

Read more