ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరులే శరణ్యం

సౌర, పవన శక్తి వినియోగంలోకి తీసుకురావాలి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పు డిప్పుడే సాంప్రదాయేతర ఇంధన వనరుల వాడ కంపై అవగాహన పెరుగుతు న్నది. దశాబ్దకాలం ముందు ప్రపంచం మేల్కొని

Read more