నల్ల ఏనుగు, తెల్ల ఏనుగు

నీతి కథ నల్ల ఏనుగు, తెల్ల ఏనుగు అమరావతిని పాలించే చంద్రసేనుడు పొగడ్త లకు పొంగిపోయి విరివిగా దానాలు చేస్తూ ఉండేవాడు. తెలివైన అతని మంత్రి ప్పటిక

Read more