ఎలక్ట్రాన్‌ మైక్రోస్కోప్‌ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది

తెలుసుకోండి.. ఎలక్ట్రాన్‌ మైక్రోస్కోప్‌ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్‌ మైక్రోస్కోప్‌లో కాంతి ఎలక్ట్రాన్‌ కాంతి పుంజాల ద్వారా ప్రసరిస్తుంది. ఎల క్ట్రాన్స్‌ వల్ల చిన్న ఆల్ఫా, ఎక్కువ

Read more