వంటింటి చిట్కాలు

ఏ చిన్నజబ్బు చేసినా ఏవో ఒక మందులు వాడుతేనే ఉండడం కొంతరికి అలవాటు ఇలా ఎక్కువగా మందులను వాడితే చివరిధశలో శరీరం అంత ఆనారోగ్యానికి గురవుతుందని గుర్తుచుకోండి.

Read more