కులం ప్రధానం కాదు

కులం ప్రధానం కాదు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర కులాలుగా, అనాది నుండీ కులవ్యవస్థ నిర్ణయించబడినది. ప్రతీ కులం వారికీ ఒక నిబద్ధత, నీతిసూత్రాలు ఉన్నాయి. ఏ

Read more

కులం ప్రధానం కాదు

ఆధ్యాత్మికం కులం ప్రధానం కాదు   బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర కులాలుగా, అనాది నుండీ కులవ్యవస్థ నిర్ణయించబడినది. ప్రతీ కులం వారికీ ఒక నిబద్ధత, నీతిసూత్రాలు

Read more