ఐన్‌స్టీన్‌ ఆటోగ్రాఫ్‌!

తెలుసుకో.. ఐన్‌స్టీన్‌ ఆటోగ్రాఫ్‌! ఐన్‌స్టీన్‌ ఆటోగ్రాఫ్‌ ఫీజు ఒక డాలరు. ఐన్‌స్టీన్‌ అంటే అందరికీ క్రేజే! ఆయన కనిపిస్తే చాలు ప్రజలు ఆయన ఆటోగ్రాఫ్‌ కోసం ఎగబడేవారు.

Read more