ఈజిప్టులో 75మందికి మరణశిక్ష

ఈజిప్టులో 75మందికి మరణశిక్ష 2013లో ఉద్యమకారులపై దాడిచేసిన వారికి శిక్షలు 739 మంది విచారణ 374మందికి 15ఏళ్ల జైలు శిక్ష 215 మందికి ఐదేళ్ల జైలు శిక్ష

Read more