‘స్లిమ్‌ కోసమే డైటింగ్‌

‘స్లిమ్‌ ‘ కోసమే డైటింగ్‌ పన్నెండు సంవత్సరాలు దాటిన స్కూలు బాలికలు తాము అధిక బరువ్ఞకు గురువ్ఞతామోననే భయంతో తిండితిప్పలకు దూరమవ్ఞతున్నారని ఒక సర్వేలో తెలిసింది. 58శాతం

Read more