వార్ధక్యం దరిచేరకుండా…

వార్ధక్యం దరిచేరకుండా… ముసలివారుగా కనిపించకూడదని చాలామంది చాలా అవస్థలు పడుతుంటారు. కాని వార్దక్యం వచ్చాక జాగ్రత్తలు తీసుకునేకంటే, రాక ముందే కొన్ని ఆహార జాగ్రత్తలు తీసు కుంటే

Read more

తినగానే సమస్య ఎదురైతే?

తినగానే సమస్య ఎదురైతే? ఏదైనా తినగానే కడుపులోనుండి పేగులు అరుస్తున్నట్టుగా చప్పుడు వినిపిస్తూ ఇబ్బందిగా అనిపిస్తోందా? మధ్యాహ్నం భోజనం చేయగానే కడుపు ఉబ్బినట్టుగా అయ్యి దుస్తులు వదులు

Read more