సులువుగా చేయగలిగిన ఆసనాలు

యోగాసాధన సులువుగా చేసుకునే చిన్న చిన్న యోగాసనాల వల్ల మంచి ఫలితాలుంటాయి. భుజాలు, చేతులు, మెడ నరాలు, తుంటి, సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. వీపు కండరాలు,

Read more