భూమి – ఆకాశం

భూమి – ఆకాశం సముద్రపు ఒడ్డున నిలుచుని చూస్తే భూమి సమతలంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. కొన్ని వందల సంవత్సరాల పూర్వం వరకూ పరిశోధకులు, శాస్త్రజ్ఞులు అలాగే నమ్మేవారు.

Read more