ఇ-పేపర్‌ ప్రత్యేకతలేమి?

తెలుసుకోండి…. ఇ-పేపర్‌ ప్రత్యేకత లేమి? కాగితం మీద ముద్రించే పుస్తకాలకు, వార్తా పత్రిక లకు ప్రత్యామ్నాయంగా భావిస్తున్న ఇ-పేపర్‌ పరిశోధనలు 2000 సంవత్సరం లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఇ-పేపర్‌

Read more