ద్వారకానాథ్‌ శాంతారామ్‌ కొట్నిస్‌

ముద్ర ( ప్రతి ఆదివారం) ద్వారకానాథ్‌ శాంతారామ్‌ కొట్నిస్‌ దేశానికి స్వాతంత్రం రాని రోజుల్లో చైనాకు వైద్యబృందంతో వెళ్లి సైనికులకు వైద్యం చేసి చరిత్రలో నిలిచిపోయిన డాక్టర్‌

Read more