శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి

నేటి అలంకారం (విజయవాడ కనకదుర్గ అమ్మవారు) శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి ” లక్ష్మీం క్షీర సముద్రరాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్తదేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురాం శ్రీమన్మంద

Read more