స్వర్ణ కవచాలంకృత దుర్గాదేవిగా

స్వర్ణ కవచాలంకృత దుర్గాదేవిగా ”హ్రీంకారాసన గర్భితానల శిఖాం సౌఃక్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరధారణీం వరసుధాదౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలాం వందే పుస్తకపాశమంకుశ ధరాం సగ్భ్రూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పర

Read more