శ్రీఅన్నపూర్ణాదేవి

నేటి అలంకారం శ్రీఅన్నపూర్ణాదేవి ”ఉర్వీ సర్వజయేశ్వరీ జయకరీ మాతాకృపాసాగరీ నారీనీల సమానకుంతల ధరీ నిత్యాన్నదానేశ్వరీ సాక్షాన్‌ మోక్షకరీ సదాశుభకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ బిక్షాందేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ దసరా ఉత్సవాలలో

Read more