దేవీ ఆవిర్భావ విశేషం

ప్రథమా శైలపుత్రి, ద్వితీయా బ్రహ్మచారిణి తృతీయా చంద్రఘంటితి, కుష్మాండేతి చతుర్థికీ పంచమా స్కందమాతేతి షష్ఠా కాత్యాయనేతి చ సప్తమా కాళరాత్రిచ అష్టమాచాతి బైరవీ నవమా సర్వసిద్ధిశ్చాత్‌ నవదుర్గా

Read more