సర్వం కల్తీమయం..!

సర్వం కల్తీమయం..! కల్తీ రోజు రోజుకూ విజృంభిస్తోంది. ఎటు చూసినా కల్తీ, తాగే నీటిలో కల్తీ, పాలలో కల్తీ, పప్పులో కల్తీ, ఉప్పులో కల్తీ, కారంలో కల్తీ,

Read more