దగ్గు కఫంతో మొదలయ్యే న్యుమోనియా

దగ్గు కఫంతో మొదలయ్యే న్యుమోనియా ఔజలుబు, దగ్గు, కఫం వచ్చిన ప్రతిసారి అది న్యుమోనియాకు దారి తీయకపోవచ్చు. కాని, దగ్గు ఎక్కువైనా, కఫం ఎక్కువగా వచ్చినా, చలితో

Read more