తల్లిపై మమకారం

తల్లిపై మమకారం మన పురాణాల్లో మాతృభక్తిని చాటినవారు ఎందరో వ్ఞన్నారు. వారిలో ధృవ్ఞడు ముఖ్యమైనవాడు. పూర్వం ఉత్తానపాదుడనే రాజు ఉండేవాడు. అతనికి ఇద్దరు భార్యలు. వారిద్దరికీ చెరొక

Read more