మందుబాబుల నయా పోకడలు..

హైదరాబాద్‌: నగరంలో మందుబాబులు తెలివిమీరిపోతున్నారు వారు పోలీసులకు చిక్కకుండ ఉండేందుకు కొత్త మార్గాలను ఎంచుకొని పోలీసులకు మస్కాకొడుతున్నారు. తాగి వాహనం నడిపితే ఎదురయ్యే ప్రమాదాలపై పోలీసులు పలుమార్లు

Read more