మందుల కుంభకోణం.. అక్రమాలకు పరాకాష్ఠ!

ఊదురు గొట్టడం వాడు ఊదుతూఉంటే చల్లార్పుడు గొట్టడం వాడు చల్లార్చుతు న్నట్టుగా ఉంది. అవినీతిని కూకటివేళ్లతో పెకిలించివేస్తాం, ఎంతటివారినైనా వదిలిపెట్టం, అవినీతితో ఇక రాజీలేని పోరాటమని అటు

Read more