తింటూనే నీరు తాగకూడదు

ఆరోగ్యం-అలవాట్లు చాలావరకు మనదాంట్లో భోజనం చేసేటప్పుడు కొందరు అసలు మాట్లాడరు. కొందరు మాత్రం మాట్లాడుతూనే భోజనం చేస్తుంటారు. అలాకాకుండా భోజనం చేసేటపుదు మాట్లాడకుండా చేయటం మంచిది. అన్నం

Read more