వస్త్రధారణ జాగ్రత్తలు!

వస్త్రధారణ జాగ్రత్తలు! పట్టువస్త్రం, ఉన్నివస్త్రం, ఎర్రని రంగు గల వస్త్రం. ఇవి వాత శ్లేష్మ హరంలైనవి. వీటిని చలికాలంలో ధరించుట మంచిది. కాషాయ (ఎర్రని) వస్త్రం మేధాకరమైనది,

Read more