అందమైన చిత్రాల్లో అందని భావాలెన్నో..

అందమైన చిత్రాల్లో అందని భావాలెన్నో.. ఆమె చిత్రాలు చూస్తుంటే మహారణ్యంలో జాలువారే నీటిలో, కొండచెరియల్లో నుంచి కిందికి దూకే నీటిచినుకుల చెంత కలలు కంటూ సేదతీరుతున్న జీవితపు

Read more