అర్ధాంతర జీవన ‘సంధ్య

అర్ధాంతర జీవన ‘సంధ్య ఒక శ్రావణి..ఒక సంధ్య..ఇద్దరూ డాక్టర్లే. ఎంబిబిఎస్‌ పూర్తిచేసి, పిజీ చదువ్ఞతున్న మెడికల్‌ విద్యార్థులు. భవిష్యత్తుపై కోటి ఆశలు, ఆశయాలతో చదువ్ఞను కొనసాగిస్తున్నారు. చదువే

Read more