డబుల్‌ శారీస్‌

ఫ్యాషన్‌ ..ఫ్యాషన్‌ రెండు చీరలు కలిపి కట్టేస్తున్నారు బంధువుల ఇంట్లో శుభకార్యానికి వెళ్లే మహిళాలకు ఒక్కోసారి కట్టుకోవడానికి రెండు చీరలు నచ్చాతాయి. ఇది కట్టు కోవాలా?, అది

Read more

డబుల్‌ శారీస్‌

ఫ్యాషన్‌ ఫ్యాషన్‌ రెండు చీరలు కలిపి కట్టేస్తున్నారు.. దగ్గరి బంధువుల ఇంట్లో శుభకార్యానికి వెళ్లింది శారద. దాని కోసం కట్టుకోవడానికి రెండు చీరలు నచ్చాయి. ఇది కట్టుకోవాలా,

Read more