గోధుమ రంగు మచ్చలు పోవాలంటే

గోధుమ రంగు మచ్చలు పోవాలంటే నలభై దాటాక మహిళలకు ఎక్కువగా ముఖం మీద ముదురు గోధుమరంగులో మచ్చలు కళ్లకింద, బుగ్గల మీద వస్తున్నాయి. అసలవి ఎందుకు వస్తాయో,

Read more