ప్లాస్టిక్‌ సంపూర్ణ నిషేధమే తక్షణ లక్ష్యం

ప్లాస్టిక్‌ సంపూర్ణ నిషేధమే తక్షణ లక్ష్యం ప్లాస్టిక్‌ సంచుల్ని పూర్తిగా నిషేధించడం కానీ, ఎవరైతే వాటిని ఉత్పత్తి చేశారో వారే వాటన్నింటిని తిరిగి సేకరించే విధానం కానీ,

Read more