సంస్కార పదాలను మర్చిపోవద్దు

పావని పరిగెత్తుకుంటూ బస్సెక్కింది. ఒకామె కాలునుతొక్కింది. ఆమె కాలు చిట్లి, రక్తం కారసాగింది. ఆమె చాలాసేపు ఏడ్చింది. కానీ ఒక్కమాట కూడా తన కాలును తొక్కిన ఆమెను

Read more