కన్ను తెరిచి నిద్రపోయే డాల్ఫిన్‌!

తెలుసుకోండి ..        కన్ను తెరిచి నిద్రపోయే డాల్ఫిన్‌! మనుషుల తర్వాత ఎక్కువగా సాంఘిక జీవనం గడిపేది కోతులు. వాటి గుంపులోని ఏదైనా ఒక

Read more

కన్ను తెరిచి నిద్రపోయే డాల్ఫిన్‌!

తెలుసుకో.. కన్ను తెరిచి నిద్రపోయే డాల్ఫిన్‌! మనుషుల తర్వాత ఎక్కువగా సాంఘిక జీవనం గడిపేది కోతులు. వాటి గుంపులోని ఏదైనా ఒక కోతి అనారోగ్యంతో తిండి తినటం

Read more