తృప్తితో చేస్తేనే రాణింపు

నేను ఎంత బాగా పనిచేస్తున్నా నాపై అధికారి మెచ్చుకోవడం లేదు. పైగా సరిగా చేయడం లేదంటూ చికాకు పడుతున్నాడు. ఉద్యోగం మానేయాలని ఉంది. మాబాస్‌ తీరా నేను

Read more