ఆకట్టుకున్న డాగ్‌ షో

ఆకట్టుకున్న డాగ్‌ షో పాట్నా: ఇవాళ ఇక్కడ జరిగిన డాగ్‌ షో ఆకట్టుకుంది. పెద్దసంఖ్యలో ప్రజలు తమ పెంపుడు కుక్కలను ప్రదర్శనకు తీసుకొచ్చారు. వివిధ జాతుల డాగ్‌లతో

Read more