నిర్ణయం సరైనదైతేనే…

నిర్ణయం సరైనదైతేనే… ఇంజనీర్‌ కావాలని ఒకరు, డాక్టర్‌ కావాలని మరొకరు, కలెక్టరు కావాలని ఇంకొకరు చాలామంది అనుకుంటారు. ఇలా ఎవరైనా, ఏవైనా, ఎన్నైనా అనుకోవచ్చు. అనుకోవడానికి ఎలాంటి

Read more