చట్టపరంగా విడాకులు

నా కోడలు కొరివి దెయ్యంలా తయారయింది. మొదటి భర్తను వేపుకుని తిన్నది. ఇప్పుడు రెండవ భర్త అయిన నా కొడుకును కాల్చుకుని తింటున్నది. అత్త,మామలమైన మమ్మల్ని నంజుకు

Read more