శీతాకాలం- వ్యాధులు: 2

ఆరోగ్య భాగ్యం కోరింత దగ్గు: ఇది పిల్లల్లో కన్పించే సాధారణమైన సమస్య. ఇది బార్డడెల్లా పెట్టాసిస్‌ అనే బాక్టేరియలక్ష ఇన్ఫెక్షన్‌ వల్ల వస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరం ఎన్నో

Read more

శీతాకాలంలో వ్యాధులు

ఆరోగ్య భాగ్యం వింటర్‌ అంటే శీతాకాం. ఇది జర్మనీ పదం విం ట్రూస్‌ నుండి వచ్చింది. దీని అర్థం టైమ్‌ ఆఫ్‌ వాటర్‌. చలికి నీరుగడ్డ కట్టడం

Read more