వజ్రం లోపల మరో వజ్రం..

మాస్కో: వజ్రం ఎంతో విలువైనది. ఇది భూమిలో అరుదుగా దొరుకుతుంది. అయితే వజ్రం లోపల మరో వజ్రం ఉండటం ఎంత విచిత్రం. రష్యా.. సైబీరియాలోని ఒక గనిలో

Read more