వజ్రాల మెరుపుల సంగతులు

వజ్రాల అందం, ఆకర్షణ వాటి మెరుపులో ఉంటుంది. కాబట్టే వజ్రాల నగల ఎంపికలో రాళ్ల మెరుపుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఇందుకు వజ్రాల కలర్‌ గ్రేడింగ్‌ మీద కూడా

Read more