వజ్రాల నగలు

వజ్రం ధగధగలు, మిలమిలు దేనికి సాటిరావు. ఎంత దూరంలో ఉన్నా ఆ మెరుపులు కళ్లను అటువైపు తిప్పేసుకుంటాయి. కాబట్టే వజ్రాలతో చేసిన చిన్న నగైనా పెట్టుకోవాలని కలలు

Read more