రాజకీయాలకు అతీతంగా అభివృద్ధి జరగాలి

మ నదేశం అతిపెద్ద ప్రజాస్వా మిక దేశం. పెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం మనది. రాజ్యాంగంలో పొందుపరచబడ్డ నియమ నిబంధన లకు అనుగుణంగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పరిపాలన

Read more