భగవత్తత్వమే దత్తాత్రేయం-2

భగవత్తత్వమే దత్తాత్రేయం-2 (నిన్నటి తరువాయి) ద్ధసనాతనులు-త్రిమూర్తుల అవతారము. త్రిపురారి. నిత్యం భాగీరధీతీరంలో కొల్హాపూర్‌లో భిక్ష చేసే వారు. ఆయనది నిగూఢమైన యోగలీల. దయామయులు. ముఖ్యశిష్యుడు కల్యాణస్వామి. ఆనంద

Read more