నల్లటి వలయాలు లేకుండా

కంటి చుట్టూ నల్లటి వలయాలు చాలా మందిలో సహజంగా చూస్తుంటాం ఇవి ముఖంలో కాంతిని దూరంవేస్తాయి మీ ముఖం నయనానందకరంగా ఉండాలంటే ఈ వలయాలు ఎందుకు ఏర్పడతాయి

Read more