361 మంది రైతు కుటుంబాలకు బీమా పరిహారం

361 మంది రైతు కుటుంబాలకు బీమా పరిహారం హైదరాబాద్‌ఫ ఇప్పటి వరకూ 361 మరణించిన రైతు కుటుంబాలకు చెందిన నామినీ ఖాతాల్లో ఒక్కొక్కరికి 5 లక్షల రూపాయల

Read more