కొత్తగా వంట చేస్తున్నారా?

కొత్తగా వంట చేస్తున్నారా? కొత్తగా వంట ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టేవారు కూరల్లో కొన్ని పదార్థాలు ఇంచుమించుగా ఇంత సరిపోవచ్చు అనుకుంటూ వేసేస్తారు. కొన్నాళ్లకు అనుభవంతో ఉప్పు, కారం ఎంత

Read more

కానుక

కానుక క్రొత్త బియ్యం వండేటప్పుడు కొంచెం పప్పు నూనె వేసి అన్నం వండితే ముద్ద అవ్వదు. పొడిపొడిగా ఉంటుంది. వంటసామాన్లు నీరుల్లి వాసన వచ్చినప్పుడు వాటిని ఉప్పు

Read more