కమ్మని కుకీలు

కమ్మని కుకీలు కరకరలాడుతూ నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే కమ్మని కుకీలంటే…పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల దాకా అందరికీ ఇష్టమే. వాటిని బయట కొనడం కన్నా…ఇంట్లోనే సొంతంగా తయారుచేయాలనుకుంటే మాత్రం

Read more