విఐపి సంస్కృతిని నియంత్రించలేమా?

రాజ్యాలు అంతరించినా రాజులుపోయి నా అవశేషాలు ఎంతో కొంత ఏదో ఒక రూపంలో కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ప్రజాస్వామ్యంలో ఈ రాజరికపు వ్యవస్థకు చోటు లేకపోయినా దాని స్థానంలో

Read more