పేరుకుపోయిన వినియోగదార్ల కేసులు

పేరుకుపోయిన వినియోగదార్ల కేసులు దేశం మొత్తం మీద వినియోగదారుల కోర్టుల్లో 4.5 లక్ష లకుపైగా కేసులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. వీటిలో ఎక్కు వ శాతం జిల్లా కోర్టుల్లో

Read more