అందరికీ విద్య మాటలకే పరిమితమా!

అందరికీ విద్య మాటలకే పరిమితమా! దేశంలో పాఠశాలకు వెళ్లని పిల్లలు ఎందరు? అని ప్రశ్నిస్తే కచ్చితంగా ఇంతమంది అని ఎవరూ నిర్ధా రించలేరు. రకరకాల అంచనాలు ఉంటాయి.

Read more